Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet, som vid tidpunkten undersökte arbetare som exponerats för olika luftvägsirriterande ämnen och som utvecklat luftvägsbesvär, som astma och KOL.

Många arbetare utvecklade arbetsrelaterade luftvägsbesvär men med de undersökningsmetoder som fanns då, kunde sjukdom inte identifieras. Vissa arbetare hade ökad halt av kväveoxid i utandningsluften, vilket visade sig vara en markör för inflammation i lungorna hos personer med allergisk astma. Dock visade det sig att det inte var en markör hos personer med någon annan typ av astma eller KOL. Mot denna bakgrund påbörjade Anna-Carin Olin och hennes forskargrupp arbetet med att söka efter markörer för olika typer av luftvägssjukdomar.

Sedan starten har cirka 35 MSEK erhållits i stöd från olika forskningsfonder, som exempelvis Hjärt- Lungfonden, samt attraherats i bidrag, lån och ägarkapital för den kommersiella utvecklingen. Nio prototypinstrument (PExA 1.0) är framtagna inom Sahlgrenska akademin och har använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården.

2015

 • PExA AB noteras på Spotlight Stock Market, den 2 november.
 • PExA 2.0 utprovas och designas
 • ”First Conference on PExA and small airways disease” arrangeras

2014

 • PExA AB grundas. GU Ventures, uppfinnarna och forskarna förvärvar andelar i Bolaget motsvarande tidigare andelar i projektet.
 • Tidigare ingått samarbete med AstraZeneca förlängs
 • Samarbete med XVIVO Perfusion

2013-2015

 • PExA erhåller bidrag om totalt 2 MSEK från Vinnova för utveckling av PExA 2.0

2013

 • Samarbete inleds med AstraZeneca

2011

2010

 • PExA upptas som projekt inom GU Venture ABs inkubator. Uppfinnare och medverkande forskare erhåller delägarskap i projekt i relation till deras medverkan. GU Venture finansierar genom successiva kapitaltillskott

2007

 • Första patentansökan lämnas in

2005-2015

 • Forskning och utveckling av PExA finansieras med cirka 30 MSEK av bland andra Hjärt- Lungfonden

2004

 • Utveckling av PExA metoden inleds

Styrelse & Ledning

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

Läs mer ››

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››