Om Oss

PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera kemiska förändringar i sammansättningen och identifiera potentiella biomarkörer för lungsjukdomar

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA-metoden kan användas för att utveckla produkter inom diagnostik
 av flera olika luftvägssjukdomar, såsom KOL, astma,
tuberkulos, cystisk fibros och lungcancer

Styrelse & Ledning

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››