Vikten av tidig diagnostik

Genom användning av PExAs instrument ges möjlighet för forskare att i tidigt skede undersöka olika tillstånd hos patienter samt att producera sjukdomsspecifika resultat och att därigenom korta ledtiderna vid utveckling av nya läkemedel.

Professor Anna-Carin Olin utvecklar.

Via insamling av specifika mikroskopiska partiklar (till exempel vätskedroppar i en aerosol) som innehåller lipider, proteiner och DNA från de små luftvägarna, kan potentiella biomarkörer för olika sjukdomar hittas och därigenom olika sjukdomar studeras mer specifikt och möjligheterna ökar att upptäcka sjukdomar redan i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Enkel att använda

Fram tills idag har närmare 1 700 försökspersoner testats med PExA-metoden som har visat sig synnerligen enkel att använda, enkel för forskaren och lika enkel för den som testas. Forskning med vår metod har visat att hundratals olika proteiner förekommer i de insamlade proven. Bland dessa proteiner kommer med stor sannolikhet ett antal biomarkörer för olika sjukdomstillstånd att kunna urskiljas genom ytterligare forskning.

PExA-metoden har potential att i grunden förändra sättet lungsjukdomar diagnosticeras och behandlas idag, ett steg som i så fall för med sig en avsevärd marknadspotential.

Jakt på nya biomarkörer

PExAs kunder utgörs av lungforskningsinstitutioner inom akademin och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag...

Läs mer ››

Lungforskning

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En förhållandevis...

Läs mer ››

Forskningsområden

PExA-metoden kan användas för att utveckla tidig diagnostik av flera olika luftvägssjukdomar, såsom KOL, astma, tuberkulos...

Läs mer ››