Jakt på nya biomarkörer

PExAs kunder utgörs av lungforskningsinstitutioner inom akademin och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag söker efter biomarkörer.

Biomarkörer är ämnen, såsom proteiner och enzymer, vilka kan användas som objektiva indikationer på medicinska tillstånd som kan mätas specifikt och reproducerbart. Dessa medicinska fynd skiljer sig från medicinska symptom, som är begränsade till de tecken på hälsa eller sjukdom som kan uppfattas av patienterna själva.

Ett känt problem med lungsjukdomar som KOL och astma är att sjukdomstillståndet ofta inleds med förändringar i de små luftvägarna, men det finns varken kvantitativa eller icke-invasiva metoder för att studera dessa förändringar. Detsamma gäller diagnostik av svårare former av astma som just drabbar de små luftvägarna. Traditionella diagnostiska metoder som röntgen eller tester av lungfunktion kategoriseras ger begränsad information vilket ofta leder till att det först i ett relativt framskridet skede går att fastställa exakt vilken sjukdom patienten lider av.

Forskningen inom området inriktas mer och mer mot att söka specifika biomarkörer för olika sjukdomstillstånd. De metoder som hittills använts inom forskningen är antingen inte kvantitativt tillförlitliga eller så plågsamma för patienten att de är svåra att använda vid upprepade tillfällen och vid allvarliga sjukdomstillstånd

Vikten av tidig diagnostik

Genom användning av PExAs instrument ges möjlighet för forskare att i tidigt skede undersöka olika tillstånd hos...

Läs mer ››

Lungforskning

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En förhållandevis...

Läs mer ››

Forskningsområden

PExA-metoden kan användas för att utveckla tidig diagnostik av flera olika luftvägssjukdomar, såsom KOL, astma, tuberkulos...

Läs mer ››