Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning.

Den initiala försäljningen riktas mot forskargrupper och läkemedelsbolag runt om i världen som kommer att erbjudas det vidareutvecklade instrumentet PExA 2.0 genom att köpa eller hyra detsamma.

Repeat-försäljningen innehåller ett flertal komponenter. Våra kunder kommer erbjudas köpa service-kit med kritiska komponenter samt övriga reservdelar som inte byts rutinmässigt. Utöver ovanstående kommer analyser av provinsamlingar erbjudas som en service till de kunder som saknar tillgång till egen analyskapacitet.

Metoden har redan i dagsläget rönt ett stort intresse men för att bredare nå ut på marknaden måste vi uppnå en större acceptans. Vi behöver därför initialt förankra metoden hos ledande forskare – ett arbete som redan påbörjats.

En av PExAs framtida målsättningar innefattar att utveckla ett nytt och unikt diagnostiskt instrument för lungsjukdomar att användas i rutin, som skulle förbättra för många patienter.

Styrelse & Ledning

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››

Om Oss

PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel...

Läs mer ››