Nyheter

PExA Delårsrapport 2024-01-01—2024-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för första kvartalet och årets första tre månader 2024. Sammanfattning av halvårsrapport Första kvartalet (2024-01-01—2024-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 168 268 SEK (344 939). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 948 643 SEK (-1 876 804). Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,04). Soliditeten uppgick till…

Läs mer

Årsredovisning och övriga handlingar inför årsstämman tillgängliga

PExA meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan). Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen…

Läs mer

Vetenskaplig artikel påvisar att PExA kan möjliggöra snabb diagnostik av sjukdomstillståndet PGD

En internationell forskargrupp beskriver i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel hur PExA kan möjliggöra icke-invasiv och snabb diagnostik samt ökad förståelse av primär graftdysfunktion (PGD) som är en vanlig komplikation för lungtransplanterade. En vetenskaplig artikel där PExA använts för att studera lungtransplanterade individer har nyligen publicerats i Transplant International[1]. Artikeln beskriver hur forskare från Lund,…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956–9246, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 kl. 10:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Här kan du ladda ner kallelsen som PDF   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer