Hur PExA fungerar

Genom att analysera mikroskopiska partiklar i utandningsluft kan vi nu få en bra bild av hur det är ställt i de små luftvägarna. Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt.

Svåra lungsjukdomar som t.ex. KOL börjar ofta med patologiska förändringar i de små luftvägarna men det finns inte någon icke-invasiv, användarvänlig teknik för att mäta status av lungan.

PExA-metoden öppnar upp den möjligheten och ger forskare ett verktyg för att mäta en rad olika biomarkörer, som var och en utgör en potentiell sjukdomsmarkör eller målsubstans för läkemedel.

PExA har unika fördelar

  • Insamlingen är effektiv, tillförlitlig och repeterbar.
  • Insamlingen sker icke invasivt (dvs. utan kroppsligt ingrepp) och går enkelt att genomföra.
  • Provtagningen kan upprepas även på äldre och sjuka.
  • Analys av insamlade partiklar ger ett kvantitativt såväl som ett kvalitativt resultat.

Varje andetag räknas

Partiklarna bildas från vätskeskiktet i de små luftvägarna som öppnas och spricker upp vid inandning. Bland dessa partiklar finns biomarkörer som gör det möjligt att utreda faktorer som hänför sig till olika individer och ta reda på mer om sjukdomens patientspecifika profil hos de som lider av KOL, astma eller någon annan allvarlig lungsjukdom.

Metoden går ut på att patienten initialt tömmer sina lungor genom en kraftig utandning. Därefter andas patienten in filtrerad luft och andas ut via munstycket.

Den utandande luften går vidare in i  instrumentet där partiklarna sorteras och samlas upp på en substratyta. Genom den djupa andningen öppnas de riktigt små luftvägarna och den vätska som täcker lungornas yta spricker upp varigenom mikroskopiska partiklar frigörs. Forskarna kan sedan analysera de olika partiklarna i utandningsluften. Genom denna metod öppnas möjligheten att exempelvis utläsa vilken typ av inflammation som finns i luftvägarna.

PExA 2.0

PExA 2.0 har utvecklats utgående från de instrument (PExA 1.0) som tagits fram inom Sahlgrenska Akademin i nio exemplar och...

Läs mer ››

Tillbehör

Till varje provtagning behövs nödvändiga engångsartiklar såsom substratytor och munstycken – komponenter som...

Läs mer ››

Forskning och Utveckling

PExAs strategi avseende forskning är att genom samarbeten med ledande internationella forskargrupper fortsätta det arbete som...

Läs mer ››