Produkter & Tjänster

PExA tillhandahåller ett forskningsinstrument till lungforskningscenter inom sjukvård och akademin samt inom läkemedelsbolag, vilka idag aktivt söker efter biomarkörer.

Vi tillhandahåller ett patenterat forskningsinstrument, som förenklat beskrivet fungerar på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små partiklar i utandningsluften fångas upp och sorteras i storleksordning varefter de olika storleksfraktionerna kan analyseras.

Genom att samla in specifika mikroskopiska partiklar från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar hittas.

Hur PExA fungerar

Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt. Lungsjukdomar börjar ofta med patologiska...

Läs mer ››

PExA 2.0

PExA 2.0 har utvecklats utgående från de instrument (PExA 1.0) som tagits fram inom Sahlgrenska Akademin i nio exemplar och...

Läs mer ››

Forskning och utveckling

PExAs strategi avseende forskning är att genom samarbeten med ledande internationella forskargrupper fortsätta det arbete som...

Läs mer ››