Pressmeddelanden

PExA AB genomför företrädesemission

Styrelsen i PExA AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 29 maj 2024. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Utöver företrädesemissionen beslutades om en överteckningsoption om 3,5 MSEK att…

Läs mer

VD sammanfattar mässdagarna i San Diego

Under andra halvan av maj befann sig PExA-teamet i San Diego i USA för att delta på ATS[1] 2024 som är en av världens största kongresser inom det respiratoriska området. Det är andra gången som vi visar bolaget och instrumentet på den amerikanska marknaden och vi monterade upp vår hittills största monter under fredag förmiddag….

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 29 maj 2024 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2023 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer

PExA Delårsrapport 2024-01-01—2024-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för första kvartalet och årets första tre månader 2024. Sammanfattning av halvårsrapport Första kvartalet (2024-01-01—2024-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 168 268 SEK (344 939). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 948 643 SEK (-1 876 804). Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,04). Soliditeten uppgick till…

Läs mer