Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet, som vid tidpunkten undersökte arbetare som exponerats för olika luftvägsirriterande ämnen och som utvecklat luftvägsbesvär, som astma och KOL.

Många arbetare utvecklade arbetsrelaterade luftvägsbesvär men med de undersökningsmetoder som fanns då, kunde sjukdom inte identifieras. Vissa arbetare hade ökad halt av kväveoxid i utandningsluften, vilket visade sig vara en markör för inflammation i lungorna hos personer med allergisk astma. Dock visade det sig att det inte var en markör hos personer med någon annan typ av astma eller KOL. Mot denna bakgrund påbörjade Anna-Carin Olin och hennes forskargrupp arbetet med att söka efter markörer för olika typer av luftvägssjukdomar.

Sedan starten har cirka 35 MSEK erhållits i stöd från olika forskningsfonder, som exempelvis Hjärt- Lungfonden, samt attraherats i bidrag, lån och ägarkapital för den kommersiella utvecklingen. 

Styrelse & Ledning

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

Läs mer ››

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››