PExA AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2022.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 437 376 SEK (351 000).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 980 672 SEK (-2 322 789).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,13).
  • Soliditeten uppgick till 83,4 % (81,5).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 483 596 SEK (7 148 774).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2022: 34 704 442 (17 298 375). Antal aktier per den 31 mars 2022: 34 704 442 (17 298 375).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Den 20 januari 2022 meddelade PExA att en vetenskaplig studie, publicerad i Influenza and Other Respiratory Viruses, visade att forskare från Göteborgs Universitet kunde påvisa förekomst av COVID-19 virus i de mycket små utandade vätskedroppar som PExAs metod samlar in från lungans innersta region, en region som annars är mycket svåråtkomlig för provtagning.
  • Den 28 mars 2022 meddelade PExA att de erhållit en order från ett internationellt ledande läkemedelsbolag. Ordern är från en ny kund med huvudkontor i Europa och innebär uthyrning av ett komplett system PExA 2.1 under nio månader med förlängningsoption samt försäljning av engångskomponenter. Ordervärde är cirka 300 000 kr och installation är planerat till andra kvartalet 2022.
  • Den 31 mars 2022 meddelade PExA att Tomas Gustafsson, medgrundare och tidigare VD under 17 år i Micropos Medical, har anställts som ny Verkställande Direktör efter Erik Ekbo. Tomas påbörjade sin tjänstgöring som VD i PExA den 11 april 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport

VD Tomas Gustafsson har ordet

Med 17 års erfarenhet av att driva bolag inom medicinteknik varav 11 år som börsnoterat kan man säga att jag vigt större delen av mitt arbetsliv åt ämnet. Jag drivs av att utgå från en idé och leda den framåt genom de olika stegen så som produktutveckling, kliniska studier och design för att slutligen landa i en kommersiell produkt på en internationell marknad. Vid skrivelsen av rapporten är det 3 veckor sedan jag tillträdde som ny VD för bolaget och det är med stor ödmjukhet och entusiasm som jag valde att tacka ja till uppdraget. Då jag tidigare arbetat med utrustning som förbättrar cancerbehandling kändes det mycket tilltalande att PExA metoden har potential att exempelvis användas för tidig upptäckt av lungcancer och jag vet av erfarenhet att tidig upptäckt markant ökar chansen till en botande behandling.

Under mina första veckor har jag börjat lära känna medarbetarna och jag upplever att PExA är ett välskött bolag med ett starkt innovationstänk och djupt tekniskt kunnande. Det är uppenbart att PExA har kommit långt med en framgångsrikt utvecklad metod som väcker stort internationellt intresse. Här finns en utarbetad metodik och ett kvalificerat team för att vidareutveckla produkten och i samarbete med kunderna utvärdera olika efterföljande biokemiska analysmetoder både för ökad förståelse och för diagnos av lungsjukdomar samt hur nya och etablerade läkemedel kan lindra och bota dessa.

2021 var bolagets hittills starkaste kommersiella år med rekordstora beställningar från internationellt ledande läkemedelsföretag. Under första kvartalet 2022 har bolaget upprätthållit samma höga aktivitetsnivå och i mars kunde Bolaget meddela att ytterligare ett internationellt ledande läkemedelsbolag lagt beställning på instrument. Ordern som är från en kund med huvudkontor i Europa innebär uthyrning av ett komplett system PExA 2.1 under nio månader med förlängningsoption samt försäljning av engångskomponenter. Installation är planerat till andra kvartalet 2022. Detta är ännu ett besked på att PExAs produkterbjudande är attraktivt för marknaden och att det finns en stor kommersiell potential framöver.

Vidare väcker PExAs metod även ett stort internationellt intresse inom forskningsvärlden. Under perioden kunde Bolaget informera om att metoden uppmärksammats och använts för att påvisa förekomsten av COVID-19 virus i de mycket små utandade vätskedroppar som samlas in från lungans innersta region. Studien är publicerad i Influenza and Other Respiratory Viruses, och är den första att påvisa förekomst av SARS-CoV-2 virus i icke-invasiva prover som har sitt ursprung från luftvägarna längst ner i våra lungor. Dessa vetenskapligt granskade resultat stärker PExAs metod ytterligare bland nya forskargrupper och adresserar högaktuella frågeställningar om smittspridning.

Med en lång erfarenhet av att leda start-up bolag inom det medicintekniska området ser jag fram emot att vidareutveckla PExAs metod och driva teknologin och produktutvecklingen mot nya kommersiella framgångar. Det är inte svårt att inse vilka stora fördelar metoden potentiellt kan bidra med inom lungforskning och läkemedelsutveckling som i ett längre perspektiv även kan komma att bidra inom sjukvårdens behandling av olika lungsjukdomar. Detta ligger väl i linje med läkemedelsindustrins pågående omställning mot precisionsmedicin där identifiering av kliniskt relevanta biomarkörer utgör en viktig del inom diagnostik, framtagning av nya läkemedel samt optimering av patientindividuella behandlingsstrategier. Här är PExAs teknologi unikt positionerad för att kunna spela en avgörande roll i framtiden och jag är övertygad om att bolaget har en utvecklande tid framför sig. Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att med kreativitet och entusiasm fortsätta bygga bolaget på den fina grund som hittills lagts.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2022-05-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD. Telefon:  070-583 08 55 E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att ladda ner Delårsrapporten som PDF