PExA AB : Delårsrapport jan -sept 2022

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2022.

Klicka här för att läsa hela kommunikén som PDF

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 899 294 SEK (402 569).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 311 382 SEK (-2 117 976).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,06).

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 956 994 SEK (1 835 882).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 783 326 SEK (- 6 178 373).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,26).
 • Soliditeten uppgick till 89,9 % (92,3%).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 430 350 SEK (21 906 710).

Se nedan för definitioner

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Den 7 juli meddelas att emissionen av teckningsoptioner som avslutades den 4 juli tecknades till 87% och tillförde Bolaget cirka 4 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 16 augusti fick Bolaget en order till ett värde av ca 0,4 MSEK från ett amerikanskt bioteknikbolag för hyra av ett PExA 2.1 instrument under ett års tid.
 • Den 24 augusti informerade Bolaget om att en vetenskaplig artikel, avseende ett arbete som initierats av AstraZeneca och som påvisade hundratals potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom icke-invasivt insamlade PEx- prover, har publicerats.
 • Den 30 september fick Bolaget ytterligare en order från ett universitetssjukhus i Storbritannien inom brittiska sjukvårdssystemet NHS för köp av ett PExA 2.1 instrument till ett värde av ca 0,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 21 oktober meddelar Bolaget att det instrument som beställdes under augusti månad installerats hos ett bioteknikföretag i South San Francisco, USA. Bolaget samtidigt utbildning och en vetenskaplig föreläsning för en vidare publik på plats hos kunden.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2022: 36 931 429  (34 704 442). Antal aktier per den 30 september 2022: 42 276 199 (34 704 442).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

VD Tomas Gustafsson har ordet

Sommarmånaderna kan ibland vara lugna men jag upplever att det hände en hel del för PExA under det senaste kvartalet och framåt. Efter att konverteringen av teckningsoptioner till aktier under juli månad genomförts med bra resultat kunde jag fokusera på att lära mig ytterligare om branschen och ägna mer tid åt dialog med både gamla och potentiellt nya kunder.

Man lär sig väldigt mycket av dessa kundrelationer och får en ökad förståelse för varför de använder våra produkter och vad som krävs för att kunna uppnå vår långsiktiga målsättning, att gå från ett forskningsverktyg till en produkt som kan göra nytta genom insamling av biomarkörer, för både upptäckt och uppföljning av lungsjukdomar. Den kartläggning av innehållet i PEx-proverna som pågår sedan flera år syftar just till att hitta dessa biomarkörer och glädjande har nyligen ett omfattande vetenskapligt arbete tillsammans med ett stort pharmabolag publicerats. Parallellt med det långsiktiga vetenskapliga arbetet gör vi även, i vårt utvecklingsarbete, egna biokemiska analyser av PEx-prover för att hitta nya och mer effektiva analysmetoder, samtidigt som vi får ytterligare kunskap om PEx-provernas innehåll. Denna kunskap är viktig i dialogen med befintliga kunder och för att hitta nya kunder bland läkemedelsbolag och forskargrupper, vilka ofta kan ha ett specialintresse av att studera specifika proteiner i jakten på potentiella biomarkörer.

I början av september åkte PExA-teamet till Barcelona för den årliga europeiska lungkongressen ERS[1] där flertalet av branschens betydande aktörer möts i en blandning av vetenskapliga föredrag, posterpublikationer och företagsutställning. Kongressen gav en bra överblick om var marknaden och vetenskapen står idag och jag fick chansen att se olika typer av lungrelaterade produkter samt träffa pharmabolag och lära mig mer från några av våra kunder. På kongressen var det även fler vetenskapliga posters och föredrag än tidigare, vilka antagits för presentation av erfarenheter från PExA-instrumentet. Jag ser redan fram emot nästa års ERS-kongress i Milano där jag hoppas på att ännu fler resultat kan presenteras och att vi skall kunna delta med egen monter.

Jag har under hösten även haft förmånen att besöka nya och gamla kunder i både Sverige och USA. Under ett intressant besök på Skånes Universitetssjukhus i Lund gavs en inblick i hur de använder PExA-instrumentet för forskning om partikelflödet hos patienter som ligger i respirator, något som även vår senaste kund på ett universitetssjukhus i Storbritannien är intresserade av. Jag hoppas på att få vara med vid installation och igångsättning hos dem inom någon månad.

Under oktober åkte vi till San Francisco och startade i gång det bioteknikföretag som skall hyra ett PExA 2.1 instrument under ett år. Det var lärorikt att få vara med på plats i möten med företagets medarbetare, vilka kunde berätta mer om hur de tänker runt produkten.  Vi fick även möjligheten att genomföra en föreläsning för en vidare krets av deras personal.

Sammantaget har det varit en period präglad av flertalet kundkontakter i olika former och med ett antal nya affärer som gör att jag lärt mig mer om PExAs verksamhet och som gett mig ökad insikt om hur vi skall arbeta framöver och lyckas ta oss mot vår målsättning att bli ett naturligt verktyg för screening och uppföljning av lungsjukdomar.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2022-11-09

ERS = European Respiratory Society, www.ersnet.org

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en ny metod för att samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska marknaden och instrumentet används i dagsläget av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas. Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i drygt 40 vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten kan – i en mindre och mer patientnära version – användas i kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv och effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa och USA att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell första klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning

Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det tredje kvartalet 2022 uppgick omsättningen till 2 899 294 (402 569) SEK och under de första nio månaderna 2022 till 3 956 994 (1 835 882) SEK. Den betydande omsättningsökningen under kvartalet är hänförlig till hyresintäkter utifrån ordern av 10 instrument som meddelades under oktober 2021.

Resultat

Resultatet efter skatt under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 311 215 (-2 117 976) SEK. Resultatet efter skatt under de första tredje månaderna 2022 uppgick till -3 783 326 (-6 178 373) SEK.

Kassa och bank

Per den 30 september 2022 uppgick PExAs kassa och bank till 18 430 340 (21 906 710) SEK med en soliditet om 89,9 % (92,3%). Kassaflöde från den löpande verksamheten under de första nio månaderna uppgick till -4 904 412 (-4 004 939) SEK och kassaflöde från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet 2022 uppgick till -386 327 (-1 019 432) SEK. Totalt kassaflöde för de första nio månaderna 2022 uppgick till -2 288 277 (12 640 165) SEK och totalt kassaflöde för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 2 938 199 (-868 348 SEK).

Riskfaktorer

PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Per den 30 september 2022 var aktiekapitalet 5 284 524,88 fördelat på 42 276 199 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2022                   2023-02-23

Delårsrapport 1, 2023                          2023-05-10

Årsstämma 2023                                  2023-05-26

Delårsrapport 2                                    2023-08-25

Delårsrapport 3                                    2023-11-09

Bokslutskommuniké, 2023                   2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 9 november 2022

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se

Klicka här för att läsa hela kommunikén som PDF