Analys av PExA publiceras av Mangold Insight

Mangold Insights har idag publicerat en analys på PExA som på ett lättillgängligt sätt beskriver Bolagets produkter och marknad.

Analysen beskriver bland annat PExAs produkt som tagits fram för att vara ett betydande instrument i jakten på biomarkörer, i syfte att identifiera och följa lungsjukdomars uppkomst och bot. Instrumentet som är inriktat på forskningsmarknaden är idag designat för att möjliggöra unik och icke-invasiv insamling av biomaterial från de små luftvägarna, där lungsjukdomar uppstår och utvecklas under lång tid innan symptom uppstår.

En viktig målsättning är att PExA-metoden ska kunna upptäcka lungsjukdomar tidigt då de fortfarande är behandlingsbara, till skillnad från hur det är idag då de ofta upptäcks för sent.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar:

  • Som framgår av analysen är vi i en fas där vi säljer och hyr ut instrument till forskningsmarknaden med bra marginaler. Målsättningen är att resultaten härifrån ska användas som en hävstång för framtida enklare instrument för global användning inom primärvård, på liknande sätt som mammografi och PSA-tester men i vårt fall för tidig upptäckt, uppföljning och behandling av lungsjukdomar.

Hela analysen finns tillgänglig både på PExAs hemsida och på Mangold Insight.

https://mb.cision.com/Main/20629/3589649/1595791.pdf

Klicka här för att läsa analysen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.