Handlingar inför årsstämman tillgängliga

PExA meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna: http://pexa.se/aktieagare/handlingar/

Klicka här för att ladda ner Årsredovisning

PExAs årsstämma

Aktieägarna i PExA AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 26 maj 2023 kl. 11.00 i BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg.

Klicka här för att ladda ner kallelsen till Årsstämma

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2023, och anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 maj 2023 skriftligen till PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46705830855 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i maj 2023

PExA AB (publ)

STYRELSEN

 

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD

Telefon: +46705830855

E-post: tomas.gustafsson@pexa.se

 

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.1 används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 47 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

 

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.