Handlingar inför årsstämman tillgängliga

PExA AB (”PExA”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför årsstämman den 20 maj 2022, från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

PExAs årsstämma 20 maj 2022

Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid årsstämman. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.pexa.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Direktlänk till handlingarna: https://pexa.se/aktieagare/handlingar/

Förhandsröstning
§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.pexa.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara PExA tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: PExA AB (publ) Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@pexa.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Göteborg i april 2022

PExA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD. Telefon:  070-583 08 55 E-post: info@pexa.se 

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

Läs Pressmeddelandet som PDF

Klicka för att ladda ner Årsredovisningen för 2021