I dag inleds PExAs företrädesemission

I dag, måndag den 24 juni 2024, inleder PExA AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhållit en teckningsrätt. Två teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 0,35 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av styrelseordförande, VD, ledande befattningshavare i bolaget och större aktieägare samt andra investerare om 47,9 procent av emissionen. Teckningsåtagandena har lämnats helt utan ersättning. För att säkerställa tilldelning av aktier till de som gjort teckningsåtagande ingår även en överteckningsoption om 3,5 MSEK i emissionserbjudandet. Överteckningsoptionen kan även tillfalla befintliga aktieägare som tecknar fler aktier än sin andel av företrädesemissionen, men även andra investerare.

Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma, lungcancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

Föreliggande företrädesemission som kommer att tillföra PExA cirka 6,8 MSEK efter emissionskostnader genomförs i syfte att öka aktiviteterna inom försäljning och stärka rörelsekapitalet i Bolaget. Därutöver kan överteckningsoptionen tillföra ytterligare 3,5 MSEK. Under närmaste åren kommer PExA fortsätta arbetet som påbörjades under förra året med att deltaga på de stora internationella lungkongresserna i Europa och USA. Genom de resultat som förväntas presenteras under kommande år så kommer även marknadsföring fokuseras direkt mot speciella grupperingar såsom lungcancerforskare.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt med rätt att teckna aktier av serie B. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 21 138 099 B-aktier, därutöver tillkommer 10 000 000 B-aktier genom överteckningsoptionen.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod är 24 juni till 10 juli 2024.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 juni 2024.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 juni 2024.
 • Avstämningsdag är 17 juni 2024.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 juli 2024.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 24 juni – 5 juli 2024.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 juni 2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2024.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerad på Bolagets hemsida www.pexa.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

Teckning av emissionen kan bland annat ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

Övrig information om emissionen

Idag har PExA 42 276 199 aktier utgivna, varav 432 900 aktier av serie A och 41 843 299 aktier av serie B. I företrädesemissionen om den fulltecknas kommer antalet B-aktier att öka med 21 138 099 stycken till 63 414 298 stamaktier. Vid fulltecknad överteckningsoption tillkommer ytterligare 10 000 000 B-aktier. Aktiekapitalet kommer genom företrädesemissionen att öka med 2 642 262,375 SEK från 5 284 524,875 SEK till 7 926 787,25 SEK och genom överteckningsoptionen med ytterligare 1 250 000 SEK till 9 176 787,25 SEK.

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 12 juli 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta Tomas Gustafsson, VD PExA AB:

E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa hella pressmeddelandet som PDF