Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 20 maj 2022 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2021 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med aktieägarnas förslag beslutades om omval av Claes Holmberg, Anna-Carin Olin, Roy Jonebrant, Björn Dahlöf, Åsa Wheelock och Karin Fischer till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk från Guide Revision AB, och auktoriserade revisorn Carina Fridberg från Guide Revision AB omvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode ska utgå med 96 600 kronor till styrelsens ordförande och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 48 300 kronor. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen såtillvida att gränserna för högsta och lägsta antal aktier och aktiekapital höjdes.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs kommunikén som PDFLäs kommunikén som PDF