Kontraktsforskningsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1

PExA har erhållit en order från ett kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) om åtta månaders förlängning av hyran av de fem PExA 2.1 instrument, vilka levererades under 2021. Ordervärdet för CRO-bolagets förlängning är ca 0,95 MSEK.

Det CRO-bolag som under förra året påbörjade ett hyresavtal av fem PExA 2.1 instrument har nu meddelat PExA att de utnyttjar den option som fanns i det ursprungliga avtalet och förlänger hyran ytterligare 8 månader. Instrumenten används för kontraktsforskning på fem olika forskningscenter i ett så kallat kliniskt multicenterprojekt, som genomförs på uppdrag av ett internationellt läkemedelsbolag.

Tomas Gustafsson, ny VD på PExA sedan en månad, kommenterar

– Jag är mycket glad över att kunden ser värdet i PExA teknologin och väljer att utnyttja förlängningsoptionen i avtalet. Det visar att intresset för att samla in potentiella biomarkörer för att kunna förstå lungsjukdomars uppkomst och progress är fortsatt högt.

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl. 19:03 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs pressmeddelandet som PDF