PExA AB Delårsrapport jan -mars 2023

Delårsrapport 1
2023-01-01—2023-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för första kvartalet och årets första tre månader 2023.

Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF

Sammanfattning av halvårsrapport

Första kvartalet (2023-01-01—2023-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 344 939 SEK (437 376).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 876 804 SEK (-1 980 672).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,06).
 • Soliditeten uppgick till 84,4 % (83,4%).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16 139 009 SEK (18 483 596).

Se nedan för definitioner

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • Den 25 januari tecknas ett förlängningsavtal med ett internationellt läkemedelsbolag för fortsatt hyra av det PExA 2.1 instrument som de påbörjade hyresavtal i mars 2022.
 • Under 26-27 januari genomförs en välbesökt internationell konferens med fokus på PExA och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna. Konferensen har ett 80-tal anmälda deltagare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Finland, Danmark, Italien, Holland och Sydafrika. Professor Sandra Lindstedts grupp från Lunds Universitet / Skåne Universitetssjukhus beskriver hur de använt PExAs teknologi för att identifiera potentiella biomarkörer hos patienter med lungcancer. Resultaten, som även publicerats i en vetenskaplig artikel, visar en potentiell ny möjlighet för både lungcancerdiagnos och uppföljning efter lungcancerkirurgi.
 • Den 1 februari erhåller PExA en order på ett PExA 2.1 forskningsinstrument från en amerikansk myndighet. Installation förväntas ske på plats under första halvåret 2023.
 • Den 7 och 10 februari meddelar PExA att två nya patent har godkänts i USA. Det ena under benämningen ”System for collecting exhaled particles” gällande insamling av utandade partiklar och är tidigare beviljat i Europa, Japan och Sverige. Det andra patentet under benämningen ”Device and method for non-invasive analysis of particles during medical ventilation” syftar till kontinuerlig diagnos och övervakning av patienter som genomgår ventilator- eller respiratorbehandling.
 • Den 14 februari meddelas att en klinisk studie, där PExAs instrument skulle använts i ett delmoment, har avslutats i förtid. PExA har dock erhållit full ersättning enligt avtal mellan parterna.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 5 maj meddelar Bolaget att University of Manchester beställer en uppdatering till version 2.1 av det PExA 2.0 instrument som de använt sedan 2018.

VD Tomas Gustafsson har ordet

Första kvartalet 2023 i PExA har innehållit kontakter med befintliga och potentiellt nya kunder från olika delar av världen. Under den välbesökta internationella PExA konferensen som hölls av Göteborgs Universitet i januari, fick vi tillfälle till bra diskussioner med kunder från Europa och USA. Det var flera intressanta vetenskapliga presentationer där vårt instrument använts inom flertalet olika områden och det finns ett stort värde i att våra kunder samlas och diskuterar och tipsar varandra om deras respektive användning. Flera delegater från en amerikansk myndighet var på plats och kort därefter erhöll vi en order från dem så vi ser nu fram emot en installation i Washington under året.

Apropå Washington så är vi mitt i förberedelserna inför att vi för första gången skall ställa ut med egen monter på ATS[2]-kongressen i just Washington under maj månad. ATS är jämte europeiska ERS, världens största kongress inom det respiratoriska området. Idag när jag skriver detta packade jag ihop det sista i den pall med vårt mässmaterial, som nu har skickats iväg. Det skall bli mycket spännande att se hur responsen blir och min förhoppning är att vi skall få många av våra befintliga kunder att mingla i montern och initiera diskussioner mellan dem och med nya potentiella intressenter. Vi hoppas även att vi får se vetenskapliga arbeten presenteras där PExAs instrument har använts. Vi har under året sett tre nya publikationer som man kan se på vår hemsida. Vi har även ökat våra aktiviteter på sociala medier och för den som är intresserad att följa oss utanför rapporterna är det LinkedIn[3] som är den plattform där vi har kommit i gång med mer information för närvarande. Vi tittar även på Facebook för att underlätta för alla intressenter att ta del av vad som händer i Bolaget men det kommer vi återkomma till.

Under förra veckan fick jag möjligheten att besöka en av våra kunder i Tyskland som äger ett äldre PExA instrument som de använt i många år. De bedriver även uppdragsstudier med ett nytt instrument som ett internationellt läkemedelsföretag hyrt av PExA och placerat hos dem. Denna typ av kundbesök inspirerar mycket och är något som jag kommer prioritera både för att få ökad förståelse för vad kunderna använder instrumentet till och för att tipsa dem om nya möjligheter med metoden och på så sätt motivera dem att använda det i ännu högre utsträckning. Dessutom har vi nytta av dessa erfarenheter i dialogen med nya potentiella kunder.

Jag önskar alla våra intressenter en bra vår och jag tillsammans med teamet på PExA ser nu fram emot att möta våren i Washington där vi satsar på att få till konstruktiva träffar med många nya potentiella kunder och partners.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2023-05-10

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0/2.1 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska och amerikanska marknaden där instrumentet i dagsläget används av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas.

Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i ett 50-tal vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten – i en mindre och mer patientnära version – används i framtida kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv för att effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag huvudsakligen på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa och USA att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det första kvartalet 2023 uppgick omsättningen till 344 939 (437 376) SEK.

Resultat

Resultatet efter skatt under det första kvartalet 2023 uppgick till -1 876 804 (-1 980 672) SEK

Kassa och bank

Per den 31 mars 2023 uppgick PExAs kassa och bank till 16 139 009 (18 483 596) SEK med en soliditet om 88,4 % (83,4%). Kassaflöde från den löpande verksamheten under de första tre månaderna uppgick till -2 110 680 (-2 235 032) SEK. Totalt kassaflöde för de första tre månaderna 2023 uppgick till -2 110 680 (-2 235 032).

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Per den 31 mars 2023 var aktiekapitalet 5 284 524,88 fördelat på 42 276 199 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma                                            2023-05-26

Delårsrapport 2                                    2023-08-25

Delårsrapport 3                                    2023-11-09

Bokslutskommuniké, 2023               2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 10 maj 2023

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2023: 42 276 199  (34 704 442). Antal aktier per den 31 mars 2023: 42 276 199 (34 704 442).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB (publ) med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

ATS = American Thoracic Society

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se