Halvårsrapport 2023-01-01—2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023

Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2023-04-01—2023-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 575 485 SEK (620 323).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 329 912 SEK (-2 113 870).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
Första halvåret (2023-01-01—2023-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 920 424 SEK (1 057 699).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 211 655 SEK (-4 094 541).
 • Resultatet per aktie uppgick till  -0,10 SEK (-0,12).
 • Soliditeten uppgick till 87,4 % (80,9%).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 14 319 649 SEK (15 492 152).

[1] Se nedan för definitioner

[1] Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet 2023: 42 276 199  (34 704 442). Antal aktier per den 30 juni 2023: 42 276 199 (34 704 442).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB (publ) med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023
 • Den 5 maj meddelar PExA att University of Manchester beställer en uppdatering till version 2.1 av det PExA 2.0 instrument som de använt sedan 2018.
 • Den 26 maj håller Bolaget årsstämma
 • Under 19-24 maj ställer Bolaget för första gången ut med egen monter på den amerikanska ATS-kongressen som är en av världens största lungkongresser.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Den 29 juni meddelar PExA en order på instrument från Fraunhofer ITEM som är ett tyskt forskningsinstitut som bedriver lungforskning i egen regi såväl som på uppdrag av externa företag.
 • Den 23 augusti meddelar Bolaget att Fraunhofer ITEM förutom det tidigare köpet av ett instrument dessutom beställt en uppdatering av deras befintliga instrument.

VD Tomas Gustafsson har ordet

Under andra kvartalet 2023 deltog Bolaget för första gången med egen monter på ATS[2]-kongressen som är en av världens största mötesplatser inom det respiratoriska området. Vi har tagit fram både en monter och nytt informationsmaterial som beskriver möjligheterna med PExA så det var med stor spänning och förväntan som vi satte oss på planet till Washington i slutet av maj. Det blev tre mycket givande utställningsdagar med besök från både gamla och nya kunder samt att vi fick helt nya kontakter med allt från lungforskare till läkemedelsbolag. Många besökare hade aldrig hört talas om PExA medan några visste väldigt mycket om oss. Glädjande hade även två vetenskapliga arbeten från professor Sandra Lindstedts forskargrupp på Lunds Universitetssjukhus kvalificerats för presentation. Vi lämnade Washington med många nya kontakter som nu följs upp som framtida potentiella kunder och samarbetspartners. Jag är väldigt glad för det positiva mottagandet och intresset vi fick på kongressen. Detta är ytterligare ett steg i vår strategi att öka medvetenheten om PExA för att få fler kunder och användare som kan vara med och bidra till vår långsiktiga målsättning att gå från ett forskningsinstrument till ett diagnostiskt verktyg för lungsjukdomar.

Under och efter kvartalet har vi fortsatt arbetat med att besöka våra kunder och leverantörer. Exempelvis besökte vi under april Fraunhofer ITEM, ett tyskt forskningsinstitut som bedriver forskning såväl i egen regi  som på uppdrag. Efter besöket har de köpt det PExA instrument som de använt i en tidigare studie åt ett läkemedelsbolag. Dessutom har de köpt en uppdatering av ett äldre instrument, som de haft sedan 2018. Vidare har även Wythenshawe Hospital i Manchester köpt en uppdatering av det instrument som sedan 2018 använts av gruppen inom forskning som syftar till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder av vanliga luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Vi har även installerat två instrument på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett för en studie inom lungemboli och ytterligare ett avsett för en lungcancerstudie.

Vi börjar nu få fler och fler kvitton på att vi har något unikt som verkligen intresserar lungforskarmarknaden. Tydliga exempel på detta är att befintliga kunder köper fler instrument, uppdaterar sina befintliga instrument eller förlänger hyreskontrakt. Dessutom ser vi att de vetenskapliga publikationerna fortsätter att publiceras och att användarna börjar få fram intressanta resultat angående innehållet i PEx-proverna med fler upptäckta proteiner, lipider och miRNA, vilket kan leda till upptäckt av nya biomarkörer eller tidiga indikatorer för sjukdomstillstånd.

Så det känns kul och motiverande att nu dra i gång höstens aktiviteter med uppföljning av alla kontakter från ATS-kongressen och installation av instrument hos nya kunder. I början av september skall vi dessutom för första gången ställa ut på Europas största lungkongress ERS[3].

Jag hoppas alla våra intressenter haft en bra sommar och tillsammans med teamet på PExA ser jag nu närmast fram emot ERS-kongressen i Milano där vi satsar på att få fler att känna till PExA i vår fina monter och genom de resultat våra kunder kommer presentera i det vetenskapliga programmet.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2023-08-25

[2] ATS = American Thoracic Society, www.thoracic.org

[3] ERS = European Respiratory Society, www.ersnet.org

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA teamet på plats på ATS kongressen i Washington, från vänster CTO Svante Höjer, VD Tomas Gustafsson och CSO Jörgen Östling

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska marknaden och instrumentet används i dagsläget av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas.

Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i drygt 50-tal vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten kan – i en mindre och mer patientnära version – användas i kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv och effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

VD Tomas Gustafsson (tv) och CTO Svante Höjer (th) tillsammans med en representant från Bolagets

senaste kund från NIH (National Institute of Health) på ATS-kongressen i Washington.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell första klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det första halvåret 2023 uppgick omsättningen till 920 424 (1 057 699) SEK och under det andra kvartalet 2023 till 575 485 (620 323) SEK.

Resultat

Resultatet efter skatt under det första halvåret 2023 uppgick till -4 211 655 (-4 094 541) SEK. Resultatet efter skatt under det andra kvartalet 2023 uppgick till -2 329 912 (-2 113 870) SEK.

Kassa och bank

Per den 30 juni 2023 uppgick PExAs kassa och bank till 14 319 649 (15 492 152) SEK med en soliditet om 87,4% (80,9%). Kassaflöde från den löpande verksamheten under det första halvåret uppgick till -4 117 046  (-4 518 085) SEK och kassaflöde från den löpande verksamheten under det andra kvartalet 2023 uppgick till -2 006 365 (-2 283 053) SEK. Totalt kassaflöde för det första halvåret 2023 uppgick till -3 930 041 (-5 226 476) SEK och totat kassaflöde för det andra kvartalet 2023 uppgick till -1 819 360 (-2 991 444) SEK.

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Per den 30 juni 2023 var aktiekapitalet 5 284 524,88 fördelat på 42 276 199 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Rapporttillfällen

Delårsrapport januari – september                                   2023-11-09

Bokslutskommuniké 2023                                                  2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, 25 augusti 2023

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se


Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF