PExA AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 2 juni 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 2 juni 2022 till 16 juni 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,125 SEK per aktie och högst 2,40 SEK per aktie. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 17 298 375 teckningsoptioner av serie TO 1 B. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 20 juni till och med 4 juli 2022.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer PExA gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD. Telefon: 070-583 08 55 E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka för att läsa nyheten som PDF