PExA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

PExA AB (”PExA” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 7 juli 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med PExAs företrädesemission under andra kvartalet 2021. Under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 7 571 757 aktier, genom utnyttjande av 15 143 514 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87,5 procent. PExA tillförs därmed cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

PExA tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PExA öka med 7 571 757 från 34 704 442 till 42 276 199. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 946 469,63 SEK från 4 338 055,25 SEK till 5 284 524,88 SEK.

Kommentar från Tomas Gustafsson, VD PExA

– En nyttjandegrad om nästan 90 procent i det rådande finansiella klimatet är klart tillfredställande och visar på tilltro till vår verksamhet, teknologi, forskning och fortsatt produktutveckling. Jag passade själv på att köpa teckningsoptioner för att få möjlighet att delta i emissionen. Nu ser jag fram mot fortsatta satsningar på att få allt fler forskargrupper att söka biomarkörer för lungsjukdomar med hjälp av PExAs unika insamling av biologiskt material från utandningsluften.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD
E-post: tomas.gustafsson@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF