PExA avger Bokslutskommuniké för helåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023.

Klicka här för att se hela rapporten som PDF

Sammanfattning av Bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 544 461 SEK (2 070 311).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 278 379 SEK (-522 062).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01).
Helåret (2023-01-01 – 2023-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 015 201 SEK (6 027 305).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 043 568 SEK (- 4 305 353).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,10).
 • Soliditeten uppgick till 86,1 % (85,5%).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 599 946 SEK (18 249 690).

[1] Se nedan för definitioner

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023
 • Den 25 januari tecknas ett förlängningsavtal med ett internationellt läkemedelsbolag för fortsatt hyra av det PExA 2.1 instrument som de påbörjade hyresavtal i mars 2022.
 • Under 26-27 januari genomförs en välbesökt internationell konferens med fokus på PExA och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna. Konferensen har ett 80-tal anmälda deltagare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Finland, Danmark, Italien, Holland och Sydafrika. Professor Sandra Lindstedts grupp från Lunds Universitet / Skåne Universitetssjukhus beskriver hur de använt PExAs teknologi för att identifiera potentiella biomarkörer hos patienter med lungcancer. Resultaten, som även publicerats i en vetenskaplig artikel, visar en potentiell ny möjlighet för både lungcancerdiagnos och uppföljning efter lungcancerkirurgi.
 • Den 1 februari erhåller PExA en order på ett PExA 2.1 forskningsinstrument från en amerikansk myndighet.
 • Den 7 och 10 februari meddelar PExA att två nya patent har godkänts i USA. Det ena under benämningen ”System for collecting exhaled particles” gällande insamling av utandade partiklar och är tidigare beviljat i Europa, Japan och Sverige. Det andra patentet under benämningen ”Device and method for non-invasive analysis of particles during medical ventilation” syftar till kontinuerlig diagnos och övervakning av patienter som genomgår ventilator- eller respiratorbehandling.
 • Den 14 februari meddelas att en klinisk studie, där PExAs instrument skulle använts i ett delmoment, har avslutats i förtid. PExA har dock erhållit full ersättning enligt avtal mellan parterna.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023
 • Den 5 maj meddelar PExA att University of Manchester beställer en uppdatering till version 2.1 av det PExA instrument som de använt sedan 2018.
 • Den 26 maj håller Bolaget årsstämma
 • Under 19-24 maj ställer Bolaget för första gången ut med egen monter på den amerikanska ATS-kongressen som är en av världens största lungkongresser. 2 vetenskapliga arbeten med resultat från PExA användning hade antagits för presentation.
 • Den 29 juni meddelar PExA en order på instrument från Fraunhofer ITEM som är ett tyskt forskningsinstitut som bedriver lungforskning i egen regi såväl som på uppdrag av externa företag.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023
 • Den 23 augusti meddelar Bolaget att Fraunhofer ITEM förutom det tidigare köpet av ett instrument dessutom beställt en uppdatering av deras befintliga instrument.
 • Den sjätte september meddelas att ett amerikanskt bioteknikföretag förlänger hyran av PExA instrument ytterligare tre månader.
 • Under andra veckan av september ställer Bolaget ut på ERS[2]-kongressen i Milano där fyra vetenskapliga arbeten med resultat från PExA användning antagits för presentation.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2024
 • Den 31 oktober meddelar Bolaget att ett PExA instrument installerats i USA. Kunden, en amerikansk myndighet är en av världens största statliga forskningsfinansiärer.
 • Den tredje november meddelar Bolaget att det ingår i ett av KK-stiftelsen finansierat forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin lett av Örebro Universitet/Universitetssjukhuset Örebro.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Den 15 januari går Bolaget ut med ett flaggningsmeddelande att en av ägarna ökar och passerar flaggningsgränsen 10 % för sitt innehav då denne går från 6,94 % av kapitalet till 10,23 %.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport.

VD Tomas Gustafsson har ordet

Det är dags att summera 2023 för PExA och det är alltid intressant och nyttigt att gå tillbaka och titta på året som gått. När man arbetar i ett tight team på tre personer så är fokus annars på att jobba framåt och hitta nya kunder och användare för det instrument som vi tagit fram. Men genom att stanna upp och reflektera över året som har gått kan man få många nyttiga erfarenheter och insikter som man kan använda framåt.

Under 2023 har vi för första gången visat upp vårt instrument, genom att delta med egen monter, på två av världens största lungkongresser, den ena i Europa och den andra i USA. I samband med kongresserna har flera av våra befintliga användare publicerat ett flertal abstracts som antagits för presentation i det vetenskapliga programmet. Genom att både synas vetenskapligt och med egen monter på kongressen har vi kunnat träffa och påbörja dialogen med ett hundratal nya potentiella kunder och användare som aldrig tidigare har hört talas om PExA. Vi har kunnat berätta för dem om möjligheten till icke-invasiv provtagning av det innersta av lungan där lungsjukdomarna oftast startar och växer till sig. Vår monter har fungerat som en samlingspunkt för flera av våra användare som kunnat träffa varandra och utbyta erfarenheter och de har även kunnat verka som ambassadörer i samtal med nya potentiella kunder. Vi kommer under 2024 fortsatt delta på kongresser och inser att vi hittills bara skrapat på ytan av potentiella PExA användare.

Vidare har vi under året haft en kontinuerlig dialog med våra kunder såväl digitalt som genom besök hos dem. Vi lägger fortsatt mycket tid och resurser på att bygga upp vår know-how runt hantering av PEx-proverna bland annat genom att utvärdera nya och mer känsliga biokemiska analysmetoder. Denna kunskap gör att vi får ett bättre utbyte och djupare relation med våra kunder och innebär på samma gång ett bra diskussionsunderlag i nya kundrelationer. Vi ser nu hur fler och fler av de forskargrupper som använder PExA börjar publicera data om protein-, lipid- och microRNA-innehållet i de små luftvägarna, vilket kan leda till ökad förståelse för lungsjukdomar och till att hitta biomarkörer för tidig upptäckt, vilket i sin tur erbjuder effektivare behandlingsmöjligheter.

Det är glädjande att flera av våra kunder under året har uppgraderat sina instrument, köpt fler instrument och att hyresavtal har förlängts. Vi har även fått ett antal nya kunder och användare under året och vi ser att det finns många olika typer av kunder med skilda behov inom ett flertal olika användningsområden. Våra kunder är allt ifrån forskargrupper på universitet till läkemedelsbolag och statliga myndigheter. Användningen spänner från hur lungan påverkas av olika arbetsmiljöer till studier inom kol, astma, lungemboli och lungcancer. Vi arbetar nu med att utveckla vår affär inom den stora och breda forskarmarknaden där kundernas resultat kan användas för att i framtiden gå mot att även kunna erbjuda diagnostisk användning för PExA.

Så sammantaget har 2023 gett oss mycket insikter om att tiden blivit mogen för ökad exponering av Bolaget bland annat genom aktivt deltagande på kongresser. Vi märker att vi får en bra dialog med potentiellt nya kunder och kan dra nytta av det ökade antalet vetenskapliga publikationer och de kunder som använder sig av PExA. Jag ser fram emot att under 2024 återigen ställa ut på de största lungkongresserna i Europa och USA. Jag har även en förhoppning om att nya och spännande resultat kommer publiceras eller tillkännages från våra PExA-användare, som bedriver studier på allvarliga lungsjukdomar.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2024-02-21

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska marknaden och instrumentet används i dagsläget av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas.

Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i drygt 50-tal vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten kan – i en mindre och mer patientnära version – användas i kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv och effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell första klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ett 80-tal personer från Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Finland, Danmark, Italien, Holland och Sydafrika deltog på den internationella konferens med fokus på PExA och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna som hölls i januari 2023.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick omsättningen till 544 461 (2 070 311) SEK. Nettoomsättningen under räkenskapsåret 2023 uppgick till 2 015 201 (6 027 305) SEK.

Resultat

Resultatet efter skatt under det fjärde kvartalet 2023 uppgick till -2 278 379 (-522 026) SEK. Bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret 2023 uppgick till -8 043 568 (-4 305 353) SEK.

Kassa och bank

Kassaflöde från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -2 459 741  (-595 526) SEK och kassaflöde från den löpande verksamheten under räkenskapsåret 2023 uppgick till -9 471 999  (-5 499 939) SEK. Totalt kassaflöde för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till -2 459 741  (-180 660) SEK och totalt kassaflöde för räkenskapsåret 2023 uppgick till  -8 649 744 (-2 468 938) SEK. Per den 31 december 2023 uppgick PExAs kassa och bank till 9 599 946 (18 249 690) SEK med en soliditet om 86,1  % (85,5%).

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Per den 31 december 2023 var aktiekapitalet 5 284 524,88 fördelat på 42 276 199 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.  Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma kommer att hållas den 29 maj 2024 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida (www.pexa.se) senast tre veckor före årsstämman.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bokslutskommunikén är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2024                         2024-05-15

Årsstämma 2024                                  2024-05-29

Delårsrapport 2, 2024                         2024-08-23

Delårsrapport 3, 2024                         2024-11-08

Bokslutskommuniké, 2024                2025-02-20

Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 21 februari 2024

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

[1] Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under 2023: 42 276 199 (38 282 305). Antal aktier per den 31 december 2023: 42 276 199 (42 276 199).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

[2] ERS = European Respiratory Society, www.ersnet.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se