PExA ingår i forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin

I dagarna har ett tvärvetenskapligt projekt kallat NanoSafety 2 startat i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan flera företag i 3D-printingindustrin, Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro samt Örebro universitets två forskningsmiljöer Människa-teknik-miljö (MTM) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).          

Projektet som finansieras av KK-stiftelsen går ut på att undersöka hur små partiklar, så kallade nanopartiklar som uppstår i 3D-printingindustrin kan påverka den som exponeras.

Som en del i tidigare forskning har personal inom 3D printingindustrin regelbundet lämnat urinprov och blodprov men kommer i detta nya och fördjupade projekt även få lämna utandningsprov i ett PExA-instrument. Genom att de nu kan använda sig av att icke-invasivt samla in lungvätska för analys av biomarkörer så möjliggörs att kunna följa hur lungans innersta påverkas över tid och exponeringsgrad.

Projektet har tre mål: att upptäcka risker, föreslå lösningar och utveckla ett forskningscenter för säkerhet kring de extremt små partiklarna. För att förstå deras storlek kan nämnas att det går en miljard nanometer på en vanlig meter. Typiska exempel på naturligt förekommande nanopartiklar är virus och gasmolekyler.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi är glada att vara en del i detta samarbete mellan akademi, samhälle och industri som syftar till att förstå hur denna nya och snabbväxande industri påverkar människors hälsa. Det visar även på bredden hur vårt unika forskningsinstrument kan användas för att studera lungans innersta inom allt från arbetsmiljö till lungcancer.

På nedanstående länk finns mer information att finna om NanoSafety 2 projektet:

https://www.oru.se/nyheter/forskare-undersoker-hur-restpartiklar-fran-3d-printing-paverkar-manniskors-halsa/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Följ även PExA på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/pexa-ab/

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF