PExA AB genomför företrädesemission

Styrelsen i PExA AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 29 maj 2024. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Utöver företrädesemissionen beslutades om en överteckningsoption om 3,5 MSEK att nyttja om emissionen övertecknas och för att säkerställa tilldelning för investerare som gjort teckningsåtaganden. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. För de aktieägare som inte deltar i emissionen innebär företrädesemissionen en utspädning om 33 procent. Om överteckningsoptionen nyttjas fullt ut blir utspädningen 43 procent.

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

Nyemissionen genomförs för fortsatta försäljningssatsningar på PExA 2.1 som är ett kommersiellt forskningsinstrument, dels för att sälja det till fler forskare, dels för att utveckla det till ett diagnosinstrument för klinisk användning. Nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser de närmaste åren.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt med rätt att teckna aktier av serie B. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 21 138 099 B-aktier, därutöver tillkommer 10 000 000 B-aktier genom överteckningsoptionen.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod är 24 juni till 10 juli 2024.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 juni2024.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 juni 2024.
 • Avstämningsdag är 17 juni 2024.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 juli 2024.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 24 juni5 juli 2024.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 juni2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2024.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.pexa.se och Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se den 20 juni 2024. Teckning av aktier görs via ordinarie aktiemäklare eller med hjälp avBankID på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Övrig information om emissionen

Idag har PExA 42 276 199 aktier utgivna, varav 432 900 aktier av serie A och 41 843 299 aktier av serie B. I företrädesemissionen om den fulltecknas kommer antalet B-aktier att öka med 21 138 099 stycken till 63 414 298 stamaktier. Vid fulltecknad överteckningsoption tillkommer ytterligare 10 000 000 B-aktier. Aktiekapitalet kommer genom företrädesemissionen att öka med 2 642 262,375 SEK från 5 284 524,875 SEK till 7 926 787,25 SEK och genom överteckningsoptionen med ytterligare 1 250 000 SEK till 9 176 787,25 SEK.

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 12 juli 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta Tomas Gustafsson, VD PExA AB:

E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

Denna information är sådan information som PExA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2024.

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.