PExA publicerar Delårsrapport 2023-01-01—2023-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2023

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 550 316 SEK (2 899 294).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 546 758 SEK (311 215).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,01).

Nio månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 470 740 SEK (3 956 994).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 758 413 SEK (-3 783 326).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,10).
 • Soliditeten uppgick till 86,0 % (89,9%).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 059 687 SEK (18 430 350).

[1] Se nedan för definitioner

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Den 23 augusti meddelar Bolaget att Fraunhofer ITEM förutom det tidigare köpet av ett instrument dessutom beställt en uppdatering av deras befintliga instrument.
 • Den sjätte september meddelas att ett amerikanskt bioteknikföretag förlänger hyran av PExA instrument ytterligare tre månader.
 • Under andra veckan av september ställer Bolaget ut på ERS[2]-kongressen i Milano där fyra vetenskapliga arbeten   med resultat från PExA användning antagits för presentation.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 31 oktober meddelar Bolaget att ett PExA instrument installerats i USA. Kunden är en amerikansk myndighet är en av världens största statliga forskningsfinansiärer.
 • Den tredje november meddelar Bolaget att det ingår i ett av KK-stiftelsen finansierat forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin lett av Örebro Universitet/Universitetssjukhuset Örebro.

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligen påverkat denna rapport.

Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF

VD Tomas Gustafsson har ordet

Under sommarmånaderna och början av hösten har vi fortsatt haft bra aktivitet med både befintliga och nya potentiella kunder. Efter besöket i mars hos vår mångåriga tyska kund Fraunhofer, köpte institutet i början av sommaren ytterligare ett PExA-instrument samt en uppdatering av sitt befintliga instrument. De kan därmed nu, med två likvärdiga instrument, fortsatt bedriva egen forskning samt uppdragsforskning åt exempelvis läkemedelsbolag. I juli besökte vi Wythenshawe hospital i Manchester, som även de nyligen köpt en uppdatering av sitt instrument. Vi passade då på att köra en utbildning med nytillkomna användare. De kunde även berätta lite mer om hur de använder PExA i en pågående studie[3], vilken syftar till att ta fram bättre verktyg för att diagnostisera och ge rätt behandling för astma. Detta är positiva exempel på hur våra kunder fördjupar användandet av PExA i sin verksamhet både genom att uppdatera de instrument de har och genom att utöka med fler instrument.

Som jag berättat om tidigare deltog vi i maj för första gången med egen monter på den amerikanska ATS[4]-kongressen i Washington. Den fina respons vi fick från detta event gav oss blodad tand att öka på marknadsföringen ännu mer och i september ställde vi för första gången ut på den europeiska ERS-kongressen i Milano. Det har verkligen varit givande att vara med på dessa kongresser, världens två största inom lungforskningssegmentet, där vi kunnat träffa många av våra befintliga användare men även träffa en stor mängd lungforskare som aldrig tidigare hade hört talas om PExA konceptet. Vår målsättning på kongresserna var att i montern skapa en mötesplats för att sammanföra våra användare så att de fick möjligheter utbyta erfarenheter och trigga varandra. Vi ville samtidigt träffa nya intressenter och skapa möten mellan dem och våra erfarna användare. Ytterligare en målsättning var att följa upp aktörer som vi har en pågående dialog med. Förutom synligheten vi fick i montern hade även fyra arbeten antagits till det vetenskapliga programmet, vilket i sin tur drog ytterligare besökare till oss. Två av arbetena från Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet beskrev nya spännande resultat gällande detektion av microRNA respektive en metod för lipidprofilering. Båda upptäckterna utökar möjligheterna att identifiera biomarkörer för lungsjukdomar, vilket i sin tur banar väg för framtida kliniska applikationer. Vi lämnade Milano med många nya kontakter och erfarenheter.

Efter några dagar hemma i Göteborg var det dags att åka till Washington igen. Denna gång var det inte någon mässa som väntade utan installation och utbildning hos en amerikansk myndighet som är vår senaste kund. Detta är det tredje instrumentet som installeras i USA.

Vi ser nu att intresset för att hitta biomarkörer för lungsjukdomar stadigt ökar. Genom att vi får fler användare som genererar vetenskapliga arbeten och genom att vi ökar synligheten med deltagande på de stora kongresserna får vi även fler som intresserar sig för PExA. Att metoden för provtagningen dessutom är icke-invasiv gör att den kan användas av en mängd olika aktörer där våra kunder är allt från arbetsmiljöforskare på universitet, federala institut och statliga myndigheter till forskare inom lungcancerområdet och läkemedelsindustri. Vi ser även ett ökat intresse inom olika typer av forskningsprogram och konsortier som finansieras av stater och olika stiftelser. I dagarna tillkännagav Örebro Universitet ett samarbetsprojekt mellan akademi, samhälle och industri som finansierats av KK-stiftelsen. Projektet syftar till att studera hälsoeffekterna av den snabbt växande 3D-printing industrin och där PExA skall användas regelbundet för provtagning.

Vi har redan börjat planera nästa års ATS-kongress som hålls i San Diego i maj men vi hoppas på att det innan dess publiceras ytterligare vetenskapliga data runt PExA metoden och att vi med fler kundkontakter kan få till fler affärer och installationer innan dess.

Tomas Gustafsson

Göteborg, 2023-11-09

Om PExA

PExA har utvecklat ett patenterat forskningsinstrument PExA 2.1, för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en patenterad metod för att icke-invasivt samla biologiskt material från de små luftvägarna via utandningsluft.

PExA teamet på plats på ERS-kongressen i Milano, från vänster VD Tomas Gustafsson,
professor och grundare Anna-Carin Olin, CSO Jörgen Östling och CTO Svante Höjer

PExA förser i dagsläget lungforskare och life science-bolag med en enkel, ofarlig och smärtfri metod för insamling av mikroskopiska vätskedroppar i utandningsluft som innehåller potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de minsta luftvägarna, vilka konkurrerande metoder ej når. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta forskning och utveckling av tillförlitlig samt individanpassad diagnosticering, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.1

PExA 2.1 är ett CE-märkt kommersiellt forskningsinstrument. Fram tills idag har cirka 3 000 försökspersoner testats med PExAs metod, dels genom försålda PExA 2.0 och dels genom de nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som tidigare tagits fram inom Sahlgrenska akademin och som använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården. Bolaget fokuserar för närvarande på den europeiska marknaden och instrumentet används i dagsläget av forskargrupper och life science-bolag i nio länder. Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små vätskedroppar (partiklar) i utandningsluften registreras storleks- och mängdmässigt samt fångas upp i instrumentet varefter innehållet i de insamlade vätskedropparna kan genomgå biokemisk analys. Genom att samla in vätska från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar upptäckas.

Forskning med PExAs metod har hittills resulterat i drygt 50-tal vetenskapliga publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Affärsidé och affärsmodell

För närvarande är PExAs affärsidé att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna. Detta genom att tillhandahålla insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, förbrukningsartiklar samt analystjänster. I ett längre perspektiv är ambitionen att den forskning som idag bedrivs med PExAs teknologi ska leda till att produkten kan – i en mindre och mer patientnära version – användas i kliniska tillämpningar på sjukhus, vårdcentraler osv och effektivisera sjukvården över hela världen och därmed skapa stora värden.

Bolagets affärsmodell baseras idag på försäljning eller uthyrning av forskningsinstrument och även s.k. repeat-försäljning av komponenter. Marknadsföring och försäljning av PExA 2.1 riktas mot forskargrupper globalt. Primärt erbjuds i dagsläget forskargrupper i Europa att köpa eller hyra PExA 2.1. Repeat-försäljningen innehåller ett antal komponenter, däribland ett servicekit med kritiska komponenter som behöver bytas minst vartannat år. PExA bedriver även försäljning av förbrukningsvaror/engångsartiklar, exempelvis substratytor, ventiler och munstycken som måste bytas vid varje nytt test. En annan del av repeat-försäljningen utgörs av försäljning av övriga reservdelar, som inte ingår i servicekitet, vilka är beräknade att bytas ut cirka vart tredje år. PExA köper i dagsläget in komponenterna från externa leverantörer. I takt med att användningen av PExAs produkt ökar och att Bolaget kommer närmre en produkt för vardagligt bruk på klinik kommer affärsmodellen att justeras baserat på försäljning mot en bredare marknad.

Marknad

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Data från världshälsoorganisationen (WHO) visar att lungsjukdomar idag är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs metod enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter för användning i klinik.

Välbesökt monter på ERS-kongressen i Milano, på bilden syns bland annat några av
PExAs kunder i egenskap av Fraunhofer ITEM i Hannover och Karolinska Institutet.

Det finns i världen åtskilligt fler än 200 000 primärvårdmottagningar. Om dessa införskaffar en förenklad variant av PExAs instrument för att enbart identifiera tidiga markörer för cancerogena förändringar från tobaksexponering och den kostar 100 000 SEK motsvarar det en total potential om 20 000 MSEK. Till det kommer försäljning av engångsprodukter med en prissättning i nivån 500 SEK per provtagning. Om 200 000 primärvårdsmottagningar tar prover från i genomsnitt 100 patienter per mottagning, motsvarar det en försäljning om 10 000 MSEK. För att i det längre perspektivet kunna nå den omfattande, globala kliniska marknaden krävs att PExA först arbetar med införsäljning och marknadsföring till forskare. Därför säljer och distribuerar PExA idag instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom globala läkemedelsbolag, vilka söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har redan kontakt med många av de mer inflytelserika grupperna. Antalet forskargrupper som fokuserar sina insatser mot att hitta biomarkörer för sjukdomar ökar stadigt. Styrelsens bedömning är att totalt cirka 10 000 institutioner bedriver lungforskning och ett växande antal av dessa fokuserar sin forskning mot att hitta biomarkörer för lungsjukdomar.

Ett växande antal globalt verksamma läkemedelsbolag prioriterar utvecklingen av effektiva läkemedel och individanpassad behandling mot lungsjukdomar. I det fall ytterligare studier bekräftar de tidigare observationerna att det går att detektera läkemedelssubstanser genom insamling med PExAs teknologi, öppnar sig ytterligare en stor och viktig applikation för Bolaget. PExA undersöker härutöver avstötningsreaktion (BOS) som en potentiell första klinisk applikation för PExAs instrument. BOS drabbar cirka 50 procent av de som genomgår en lungtransplantation. Globalt finns det cirka 200 kliniker som utför totalt 6 000 lungtransplantationer årligen. Om de transplanterade patienterna kontrolleras en gång per månad och PExA säljer ett uppföljningskit för detta ändamål, motsvarar det en årlig potential om 400 MSEK. Patienterna följs dessutom upp i flera år, vilket innebär att totala antalet patienter på fem år ackumuleras upp till 30 000 patienter, vilket motsvarar en total årlig potential om 2 000 MSEK. PExAs ambition är att ta en väsentlig marknadsandel.

Ovanstående antaganden beskriver bara en del av PExAs potentiella möjligheter och är inte att betrakta som någon typ av finansiell prognos då det i dagsläget är för tidigt för Bolaget att uttala sig om en sådan. Syftet med ovan antaganden är att visa på den bredd av potentiella intäktskällor som finns för Bolaget samt att visa att marknaden för Bolagets produkter är mycket omfattande.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning
Nettoomsättningen består av intäkter från försäljning av PExA-instrument, uthyrning av instrument, tillbehör till och service av instrument. Under det tredje kvartalet 2023 uppgick omsättningen till 550 316 (2 899 294) SEK och under de första nio månaderna 2023 till 1 470 740 (3 956 994) SEK.

Resultat

Resultatet efter skatt under det tredje kvartalet 2023 uppgick till – 1 546 758 (311 215) SEK. Resultatet efter skatt under de första nio månaderna 2023 uppgick till -5 758 413 (-3 783 326) SEK.

Kassa och bank

Per den 30 september 2023 uppgick PExAs kassa och bank till 12 059 687 (18 430 340) SEK med en soliditet om 86,0 % (89,9%). Kassaflöde från den löpande verksamheten under de första nio månaderna uppgick till -386 328 (-4 904 412) SEK och kassaflöde från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet 2023 uppgick till -2 529 961 (-386 327) SEK. Totalt kassaflöde för de första nio månaderna 2023 uppgick till -6 190 003 (-2 288 277) SEK och totalt kassaflöde för det tredje kvartalet 2023 uppgick till -2 259 961 (2 938 199 SEK).

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa ska hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i memorandum från 2021, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien
Per den 30 september 2023 var aktiekapitalet 5 284 524,88 fördelat på 42 276 199 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2023                2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på styrelsens bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtids­bedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 9 november 2023

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

[1] Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antal aktierna under perioden. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2023: 42 276 199  (36 931 429  ). Antal aktier per den 30 september 2023: 42 276 199 (42 276 199).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

[2] ERS = European Respiratory Society, www.ersnet.org

[3] Mer om Radica studien finns här: https://www.radica.org.uk/home.htm

[4] ATS = American Thoracic Society, www.thoracic.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se