PExA summerar utställning på europeisk lungkongress

Under andra veckan av september deltog PExA för första gången med egen monter på ERS[1]-kongressen, i Milano, en av världens största lungkongresser.

Under tre dagar i september deltog PExA för första gången med egen monter på den europeiska ERS-kongressen i Milano. Kongressen som är en av de största i världen inom det respiratoriska området lockade över 20 000 deltagare.

I montern visades Bolagets unika instrument för icke-invasiv provtagning av de små luftvägarna upp och besökarna hade möjlighet att träffa både PExAs egen personal samt ett flertal av de framstående forskare, kunder och användare som var på plats.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det känns bra att öka synligheten markant för PExA genom att vi för första gången nu deltagit med egen monter både på den amerikanska ATS[2]-kongressen i maj och nu även på den europeiska ERS-kongressen. En målsättning har varit att visa upp vårt instrument och skapa en samlingspunkt där våra befintliga användare kan träffa varandra och utbyta erfarenheter. En annan målsättning var att träffa nya potentiella kunder och introducera dessa för teknologin och möjliggöra att de fick träffa och föra diskussioner med  erfarna användare, vilket jag tycker vi lyckades bra med. Nu pågår arbetet med att följa upp alla besökare från de båda kongresserna.

Fyra olika arbeten från olika forskargrupper hade antagits och presenterades under det vetenskapliga programmet:

  • miRNA identification in Particles in Exhaled Air (PExA) to study lung diseases”, forskare på Karolinska Institutet i Stockholm påvisar som första grupp i världen miRNA i PEx-prover.
  • Particles in exhaled air (PExA) – the protein composition in children” en grupp forskare från finländska vårdcentralkedjan Pikkujätti presenterade resultat från arbete inom barnastma.
  • Late Breaking Abstract – Changes in surfactant lipid-composition in allergic asthma in- and outside birch-pollen season ” forskare från Arbets- och miljömedicin på Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset presenterade resultat där de med en för PEx prover speciellt utvecklad metod för lipidanalys studerat förändringar i lungan på astmapatienter både under och utanför björkpollensäsongen med hjälp av PExA.
  • “Respiratory health among operators working in polymer additive manufacturing” forskare från Arbets- och miljömedicin på Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping presenterade resultat där provtagning med PExA ingått i en studie där de jämfört lunghälsan hos personer som arbetar inom 3D printningsindustrin med en kontrollgrupp.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är bra att kunskapen om PExA sprids genom de vetenskapliga arbeten som antagits för presentation. Vi märkte att flera besökare kom till vår monter för att lära sig mer efter att de hade fått vetskap om oss genom dessa arbeten. Speciellt spännande är de resultat både från Karolinska Institutet där de hittat en metod för detektion av microRNA i PEx-proverna och Göteborgs Universitet som beskriver lipidprofilering. Båda är exempel på värdefulla studier, som påvisar möjligheterna med PExA som ett brett forskningsinstrument för att hitta och identifiera biomarkörer för lungsjukdomar, vilket i nästa led kan bana väg mot framtida kliniska applikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

[1] ERS = European Respiratory Society

[2] ATS = American Thoracic Society

Klicka här för att läsa nyheten som PDF