Rättelse: Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

Rättelsen avser felaktigt angiven emissionslikvid som kan tillföras bolaget vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan PExA AB tillföras totalt cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader och inte 9,1 MSEK som felaktigt angavs i pressmeddelande publicerat den 27 juni 2022.

PExA AB informerade den 27 juni om utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO 1 B”) som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. I pressmeddelandet framgick att PExA vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kunde tillföras totalt cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader, vilket inte stämmer överens med villkoren för Teckningsoptionerna. Korrekt information är att PExA vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kan tillföras totalt cirka 4,6 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare frågor, kontakta:

Tomas Gustafsson, VD
Telefon: 070-583 08 55
E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (org.nr 556956–9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market

Klicka här för att läsa nyheten som PDF