Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

I måndags, den 22 juni, inleddes teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO 1 B”) som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 4 juli 2022.

Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,53 SEK per aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 juli 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 30 juni 2022.

Investerare som önskar utnyttja fler teckningsoptioner än det antal som tilldelats i samband med företrädesemissionen kan köpa ytterligare Teckningsoptioner i marknaden fram till och med den 30 juni 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016038616.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO 1 B i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 20 juni – 4 juli 2022.

Villkor: Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande tillförs PExA totalt cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner är den 30 juni 2022.

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel har även skickats ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa VD-brev med ytterligare information