Vetenskaplig publikation visar att PEx-prover kan användas med en av de senaste high-tech analysmetoderna för upptäckt av biomarkörer

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Clinical Proteomics visar forskare från bl.a Göteborgs Universitet och AstraZeneca att PEx-prover innehåller hundratals potentiella biomarkörer som kan analyseras samtidigt.

I studien som initierats av AstraZeneca har PExA-instrument använts, i samarbete med Göteborgs Universitet, för att samla in PEx-prover från de små luftvägarna hos 30 personer med respektive utan lungsjukdom.

Forskarna har identifierat en unik proteomik plattform som möjliggör samtidig analys av över 200 olika proteiner i PEx-prover. Den tillämpade analytiska metoden var reproducerbar och resultaten visar att en överraskande stor andel av de identifierade proteinerna är associerade med biokemiska processer som är involverade i utveckling av astma och många andra lungsjukdomar. Resultaten vittnar om att PEx-baserad proteomik är en ny och lovande metod för att på ett enkelt och icke-invasivt sätt identifiera nya och bättre biomarkörer samt targets för vidareutveckling av precisionsmedicin inom lungsjukdomar.

Tomas Gustafsson kommenterar:
– Vi är glada över att vår unika metod, som till skillnad från dagens invasiva provtagningsmetoder är enklare och mer kostnadseffektiv, har visat sig kunna kombineras med en analysmetod som medger proteomik- baserad forskning, vilket möjliggör ett brett sökande och identifiering av proteiner som kan utgöra grund för utveckling av ny och mer precis diagnostik och behandling.

– Resultaten, som publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift, kan nu användas som ytterligare en del i vår marknadsföring gentemot den primära kundgrupp som bedriver forskning inriktad mot framtidens diagnostik och behandling av lungsjukdomar. De här spännande resultaten är ett viktigt steg för metodens acceptans och vidare utveckling mot kliniska applikationer.

Länk till artikel:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35668386/

Klicka här för att läsa pressmeddelandet som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB (publ)

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.