Pressmeddelanden

Vetenskaplig artikel påvisar att PExA kan möjliggöra snabb diagnostik av sjukdomstillståndet PGD

En internationell forskargrupp beskriver i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel hur PExA kan möjliggöra icke-invasiv och snabb diagnostik samt ökad förståelse av primär graftdysfunktion (PGD) som är en vanlig komplikation för lungtransplanterade. En vetenskaplig artikel där PExA använts för att studera lungtransplanterade individer har nyligen publicerats i Transplant International[1]. Artikeln beskriver hur forskare från Lund,…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956–9246, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 kl. 10:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Här kan du ladda ner kallelsen som PDF   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer

Cancerfonden finansierar forskargrupp vid Lunds Universitet för utvärdering av PExA-baserad metod för lungcancerscreening

I början av 2024 beslutade Cancerfonden att finansiera professor Sandra Lindstedts forskning vid Lunds Universitet, med 2,4 MSEK för ett projekt, som har till målsättning att hitta en icke-invasiv metod för screening av lungcancer. Professor Lindstedt, en av Sveriges ledande lungtransplantationskirurger, har under ett flertal år bedrivit forskning med instrument från PExA och har publicerat…

Läs mer

PExA avger Bokslutskommuniké för helåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023. Klicka här för att se hela rapporten som PDF Sammanfattning av Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 544 461 SEK (2 070 311). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 278 379 SEK (-522 062). Resultatet per aktie uppgick…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

PExA har informerats om att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB har ökat sitt innehav i PExA AB från totalt 6,94 % av kapitalet (6,35% av rösterna) till 10,23 % av kapitalet (9,37 % av rösterna). Detta innebär att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB därmed flaggar upp innehavet över…

Läs mer