Vetenskaplig översiktsartikel sammanfattar PExAs teknologi

I en nyligen publicerad översiktsartikel utvärderar forskare från universitetssjukhuset och universitet i Southampton PExAs teknologi genom att sammanfatta resultaten av ett antal tidigare publicerade studier baserade på prover från PExA och andra jämförbara metoder.

I artikeln beskriver forskarna bland annat hur akuta och kroniska lungsjukdomar ökar mer än många andra sjukdomar och att de numera står för en betydande andel av den sjuklighet och dödlighet man ser bland vuxna över hela världen.

Man beskriver vidare hur de små luftvägarna, som är den djupaste delen av lungan, spelar en avgörande roll för utveckling av många av dessa lungsjukdomar och att det finns ett mycket stort behov av nya och icke invasiva metoder för att studera just denna region.

Vidare konstateras att PExAs teknologi erbjuder unika och viktiga fördelar jämfört med andra tillgängliga metoder genom att det är icke-invasivt och möjliggör ett prov direkt från de små luftvägarna. Man betonar även vikten av framstegen i de senaste publikationerna som påvisar att det är möjligt att studera den molekylära sammansättningen av PEx-prover och hur PExA därmed har potential att spela en viktig roll för utvecklingen av framtidens sjukvård.

Artikeln med titeln: Particles in Exhaled Air (PExA): Clinical Uses and Future Implications” finns publikt tillgänglig via PubMed länken: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11119244.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi är mycket glada över att forskargruppen i Southampton som varit kund till PExA sedan 2022 valt att göra en review-artikel där de sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget runt vår produkt. Denna typ av oberoende publikationer som beskriver PExAs teknologi, har hög trovärdighet och tilltalar den kundkategori av lungforskare runt om i världen som vi vänder oss till. Att den dessutom beskriver vår teknologi i mycket positiva ordalag gör att artikeln utgör bästa tänkbara marknadsföring för Bolaget. Detta tillsammans med ökad exponering på internationella kongresser det senaste året gör att vi ser fram emot hur denna artikel ytterligare bidrar till goda förutsättningar för ökad användning och en växande marknad för vår teknik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF