Cancerfonden finansierar forskargrupp vid Lunds Universitet för utvärdering av PExA-baserad metod för lungcancerscreening

I början av 2024 beslutade Cancerfonden att finansiera professor Sandra Lindstedts forskning vid Lunds Universitet, med 2,4 MSEK för ett projekt, som har till målsättning att hitta en icke-invasiv metod för screening av lungcancer.

Professor Lindstedt, en av Sveriges ledande lungtransplantationskirurger, har under ett flertal år bedrivit forskning med instrument från PExA och har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar.

Sedan 2018 pågår en lungcancerstudie, vilken hittills inkluderat över 200 patienter vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det är bland annat utifrån den erfarenheten som Cancerfonden har valt att finansiera projektet ”Diagnosis in a breath: Exhaled breath particles as a non-invasive method for diagnosis and monitoring patients with non-small-cell lung cancer”. Målet med projektet, är bland annat att ta fram en metod för att Identifiera biomarkörer i de partiklar som samlas in med hjälp av PExAs instrument, för att möjliggöra icke-invasiv screening av lungcancer. Syftet ör att kunna ställa en tidig diagnos och att kontinuerligt kunna följa upp behandlingsresultat.

Sandra Lindstedt, Professor vid Lunds Universitet kommenterar

  • Vi är mycket tacksamma för Cancerfondens bidrag som ger oss möjlighet att utifrån våra tidigare framgångsrika resultat fördjupa vårt arbete med att ta fram en metod för att analysera och dra slutsatser från det material från lungans innersta som samlats upp med PExA-instrumentet. I en framtid ser vi att de metoder vi tar fram kan komma att användas i primärvården för att möjliggöra screening av lungcancer i stor omfattning.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi är mycket glada för att Cancerfonden stödjer det viktiga arbete som professor Sandra Lindstedts grupp arbetar med. Vi önskar dem lycka till och skall från vår sida stödja projektet så mycket vi kan och ser med spänning fram emot resultatet av denna intressanta och viktiga forskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

Om PExA:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

PExA AB (publ), BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg,

 www.pexa.se