PExA AB meddelar att styrelse och ledning avser nyttja befintliga teckningsoptioner och att nytillträdd VD köper teckningsoptioner i syfte att utnyttja för teckning av aktier

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i PExA avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna av serie TO 1B (”TO 1B”) samt att nytillträdd VD köper TO 1B för teckning av aktier i samband med det andra steget i PExA’s företrädesemission.

Styrelseordförande Claes Holmberg, styrelseledamöterna Anna-Carin Olin, CTO Svante Höjer samt CSO Jörgen Östling meddelar att de avser utnyttja sin andel av TO 1B för teckning av aktier av serie B i PExA. Tillsammans äger de 218 376 TO 1B.

Nytillträdd VD Tomas Gustafsson har vid ett flertal tillfällen förvärvat TO 1B i syfte att teckna aktier i Bolaget. Det totala innehavet uppgår till 110 000 TO 1B efter förvärven. Affärerna gjordes på Spotlight Stock Market och till marknadskurs.

Nyttjandet av teckningsoptioner i pågående teckningsoptionsrunda innebär ett ökat innehav för dessa personer i styrelse och ledning motsvarande 164 187 aktier.

Teckningskursen för utnyttjande av TO 1B fastställdes till 0,53 SEK per aktie vilket kommunicerades av PExA den 17 juni 2022. Två (2) TO 1B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B i PExA under perioden 20 juni till och med den 4 juli 2022.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD
E-post: tomas.gustafsson@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF